Sök

Radon

Sedan några år tillbaka pågår mätningar och åtgärder av radon i KBAB:s fastigheter. Målsättningen är att lägenheterna i beståndet ska ligga under myndigheternas riktvärde på 200 becquerel per kubikmeter senast år 2020.

Var mäter ni?

Mätningar kommer att ske i alla KBAB:s bostadshus. I skrivande stund är vi klara med cirka tre fjärdedelar av mätningarna.

I områden där blåbetong använts som byggmaterial, och där kommunen tidigare utfört s.k. gammamätningar som visat på förhöjda värden, mäts samtliga lägenheter.

I områden med lägre risk mäts ett representativt urval enligt Strålsäkerhetsmyndighetens regelverk.

Hur görs mätningen?

Två små svarta dosor med spårfilm placeras i två olika rum i lägenheten.

Dosorna mäter partiklar i luften under minst två månader. Därefter skickas dosorna till analys hos ett oberoende företag.

För att mätningarna ska bli tillförlitliga ska mätningen göras under årets kalla månader, mellan 1 oktober och 30 april.

Är det vanligt med för höga radonhalter?

Efter att tre fjärdedelar av mätningarna är utförda har vi hittills uppmätt förhöjda värden i cirka 200 lägenheter. Efter åtgärder och ommätning ligger cirka 100 av dessa idag under gränsvärdet. Av resterande 100 lägenheter är hälften åtgärdade och väntar på ommätning. En plan för resterande lägenheter kommer att tas fram hösten 2016.

Hur höga halter handlar det om?

Vanligast är att de förhöjda värdena ligger mellan 200–400 Bq/m3. (Fram till år 2004 låg gränsvärdet på 400, därefter sänktes det till dagens 200.) I några enstaka lägenheter på Kvarnberget har KBAB uppmätt värden på 700–800 Bq/m3. Det handlar då om lägenheter där ventilationen på något sätt har satts ur spel. Efter åtgärder ligger dessa lägenheter betydligt lägre idag. På Kronoparken låg ett 20-tal lägenheter mellan 400–1120 Bq/m3. Dessa åtgärdades våren 2016 genom att täta bottenplattorna i framförallt klädkammare och ommätning sker vintern 2016/17. Högsta värde som uppmätts inomhus i Sverige är 80 000 Bq/m3,  i ett hus byggt på uranrik granit.

Hur vet jag om värdet där jag bor är för högt?

Efter att vi fått analysrestultatet tar vi kontakt med de lägenhetsinnehavare som har förhöjda värden och informerar om vilka åtgärder vi planerar.

Om du saknar information om utförda mätningar i din lägenhet är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.

Vilka åtgärder görs om värdena är för höga?

Oftast hjälper det att vi gör ventilationsåtgärder av olika slag. Därefter görs en ny spårfilmsmätning vintertid under två månader för att kontrollera att värderna förbättrats.

Vid besvärligare fall kan det behövas ytterligare åtgäder, som t.ex. att sätta upp gipsplattor, lägga in specialgolvmattor, måla väggar med specialfärg eller sätta upp specialmattor på väggarna.

Ambitionen är att KBAB:s lägenheter ska ligga under gränsvärdet på 200 Bq/m3 år 2020.

Vad kan jag själv göra?

För att radonhalten i lägenheten ska vara så låg som möjligt finns det några saker att tänka på när det gäller vädring och ventilation i din lägenhet. Här hittar du information om detta.

När mäter ni i mitt område?

Lägenhetsmätningarna påbörjades 2013 i de områden som ansågs ha störst risk för höga radonvärden. Innan 2017 års utgång ska alla mätningar vara klara.

Mätperiod jan–mars 2013

Bellevue +
Gruvlyckan

Radonmätning utförd i samtliga lägenheter, med undantag av Bellevuegatan 9 där mätning skett i ett representativt urval.

Förhöjda värden i ett antal lägenheter, av vilka några redan har åtgärdats. I övriga planeras för åtgärder.

Mätperiod dec 2013–mars 2014

Kvarnberget

Radonmätning utförd i samtliga lägenheter.

Ett fyrtiotal lägenheter klarade inte gränsvärdet. Efter ventilationsåtgärder och ommätning återstår ett tjugotal lägenheter med för höga värden. Åtgärder planeras för dessa, bl.a. i samband med renovering 2016.

Viken

Radonmätning utförd i samtliga lägenheter på Vikengatan 17,20,22 samt Jungmansgatan 8. I övriga lägenheter har mätning skett i ett representativt urval.

Godkända värden i nästan samtliga lägenheter. I ej godkända lägenheter har åtgärder genomförts och ommätning skedde 2015. En enda lägenhet klarade inte ommätningen p.g.a. för kort mätperiod. Ny mätning i denna sker vintern 2016/17.

Mätperiod dec 2014–mars 2015

Sixbacken

Radonmätning utförd i samtliga lägenheter.

Ett tjugotal lägenheter översteg gränsvärdena och kontaktades under februari 2016 för åtgärder. Efter ommätning återstår 12 lägenheter med förhöjda värden. En plan för dessa lägenheter tas fram under hösten 2016.

Pelaren Tre lägenheter översteg gränsvärdena och har kontaktats. Efter åtgärder och ommätning återstår 1 lägenhet med förhöjt värde. Åtgärdsplan för denna lägenhet tas fram under hösten 2016.
Herrhagen

Radonmätning utförd i samtliga lägenheter på Karlagatan 18–20, Geijersgatan 16,18,20,21, Herrhagsgatan 60. I övriga hus på Herrhagen har mätning skett i ett representativt urval.

Ett tjugotal lägenheter översteg gränsvärdena och kontaktades under februari 2016. Efter åtgärder och ommätning återstår 12 lägenheter med förhöjda värden. En plan för dessa lägenheter tas fram under hösten 2016.

Centrum +
Klara

Radonmätning utförd i ett representativt urval av lägenheter.

Alla mätningar ligger under gränsvärdet.

Mätperiod nov 2015–feb 2016

Norrstrand +
Hagaborg

Radonmätning utförd i alla lägenheter som ligger i markplan. På övriga våningsplan har vi mätt i ett representativt urval. Totalt har vi samlat in värden från 250 lägenheter.

En enda lägenhet (i det s.k. Trevägshuset på Norrstrandsgatan) låg över gränsvärdet och har kontaktats. Efter åtgärder och ommätning kvarstod det förhöja värdet. Vidare åtgärdsplan för denna lägenhet tas fram under hösten 2016.

Hemvägen +
Plintgatan

Radonmätning utförd i 150 lägenheter utifrån ett representativt urval.

Alla mätningar ligger under gränsvärdet.

Orrholmen +
Sjögången

Radonmätning utförd i 300 lägenheter utifrån ett representativt urval.

Alla mätningar ligger under gränsvärdet.

Kronoparken

Radonmätning utförd i alla lägenheter som ligger i markplan. På övriga våningsplan har vi mätt i ett representativt urval. Totalt har vi samlat in värden från 250 lägenheter.

Alla lägenheter belägna ovanför markplan ligger under gränsvärdet. Ett 50-tal lägenheter belägna i markplan har däremot värden som överstiger 200 Bq/m3. I dessa lägenheter har vi under mars–april 2016 bl.a tätat läckage vid bottenplattor i klädkammare vilket har haft god effekt för att minska radonhalten. Ommätning i dessa lägenheter sker vintern 2016/17.

Mätperiod okt 2016–apr 2017

Rud Mätning påbörjas hösten 2016. Information till hyregäster efter avslutad analys, senast maj 2017.
Färjestad
Långtäppan
Skåre
Frödingshöjd
Campus

Fler frågor om radon?

Hör gärna av dig om du vill veta mer om hur vi jobbar med mätning och åtgärder. Kontakta Ewa, administratör i KBAB:s energi- och klimatteam, tel. 054-540 75 85.

Informationen på denna sida uppdaterades senast 2016-07-08.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post