Sök

Organisation

KBAB har en organisation som skiljer sig från den traditionella på många sätt. Vi har inte en enda ledningsgrupp, utan flera. Förutom vd har vi inga chefer. I stället har vi koordinatorer, flödesägare och samordnare. Låter det konstigt? Här berättar vi mer om hur vi arbetar för att på bästa sätt ta hand om våra kunder, sköta och underhålla våra fastigheter och samtidigt ta till vara all den kompetens som våra medarbetare har.

Teamorganisation

På KBAB är vi totalt 140 medarbetare indelade i olika team. Varje team har stort eget ansvar och stora befogenheter.

Bovärdsteam och andra operativa team

Vi har tolv bovärdsteam som ansvarar för fastighetsskötseln i de olika bostadsområdena. De är även kundansvariga och beslutar i frågor som rör de kunder som bor eller verkar i dessa fastigheter. Som team har de alltså det operativa helhetsansvaret och har stor möjlighet att själva bestämma hur de vill organisera sig och fördela de olika ansvarsområdena. Storleken på teamen varierar från tre till åtta personer.

Som komplement till bovärdsteamens ansvar inom fastighetsskötseln finns ett spetsteam med specialister inom akut byggnadsvård, snickeri, rörmokeri, elarbeten och plåtarbeten samt ett resursteam som kan rycka in vid resurskrävande projekt ute och inne hos bovärdsteamen. För att optimera driften på energisidan finns energi- och klimatteamet som har driftansvar för värme- och ventilationsanläggningar.

Fastighetsteamet

Fastighetsteamet som finns på huvudkontoret arbetar nära bovärdsteamen för att utveckla våra fastigheter och vår utemiljö. Teamet består av specialister och projektledare inom fastighetsområdet och många är så kallade flödesägare med ansvar för att utveckla arbetssätten i olika delflöden såsom byggnadsvård, utemiljö, sophantering, el, värme, vitvaruhantering, hissar, kundval, plusval och fastighets-it. Fastighetsteamet ansvarar också för nybyggnation, renoveringar och underhåll.

Kundteamet

Som hjälp och stöd till bovärdsteamen finns även kundteamet som består av flödesansvariga för städning, störningshantering, kundaktiviteter och boendekoncept såsom trygghetsboenden och plusboenden. Här finns även ansvar för lokaluthyrning och ansvar för de kunder som verkar där.  
 
Ett viktigt uppdrag för kundteamet är arbetet i Bobutiken där vi hanterar all bostadsuthyrning inklusive studentuthyrningen.

Gemensamma funktioner

För att verksamheten ska fungera friktionsfritt är alla team beroende av några gemensamma funktioner. Dessa områden är it, ekonomi, administration, personal och kommunikation.

Samordning och utveckling

På KBAB har vi koordinatorer, flödesägare och samordnare istället för chefer.

Det finns tre operativa koordinatorer och tre strategiska koordinatorer som alla har det delegerade arbetsgivaransvaret. Koordinatorerna ansvarar för att skapa förutsättningar för respektive team så att de klarar sitt uppdrag både resursmässigt, arbetsmiljömässigt och kompetensmässigt. De ska coacha sina team genom ett situationsanpassat konsultativt ledarskap. Även flödesägarna arbetar som ledare gentemot de olika teamen men har uppdraget att se till så att arbetssätten inom olika ansvarsområden fungerar bra och ständigt utvecklas för långsiktig affärsmässighet. Detta innebär också att de har ett utbildningsansvar för sitt delflöde för de bovärdar som i respektive team har en viss ansvarsroll.

Vd koordinerar koordinatorerna.

Varje team ska ha en samordnare. Denna roll bör rotera mellan teammedlemmarna men kan även vara fast beroende på vad teamet beslutar om. Samordnaren leder arbetsplatsträffar, säkerställer arbetsplaneringen och är kontaktperson utåt för de som vill nå teamet.

Ledning

Styrelse

KBAB ingår i Karlstads Stadshus och KBAB:s styrelse är politiskt tillsatt. Till skillnad mot i kommunala nämnder har ledamöterna ett personligt ansvar för besluten som fattas för aktiebolagets framtid.

Ledningsgrupper

Målet med styrningen hos KBAB är att alla frågor ska ha ett forum, att enskilda beslut ska fattas av dem som kan tillföra störst kunskap och av dem som blir mest berörda av beslutet. Därför har vi inte en enda ledningsgrupp utan har delat upp ansvaret på 14 ledningsgrupper. De ska hantera övergripande frågor och beslut som vi inte kan fatta i våra respektive yrkesroller, team och delflöden.

Varje ledningsgrupp har ett tydligt uppdrag kopplat till en kategori processer som har definierats inom KBAB. Grupperna har mandat att ta alla företagsövergripande beslut inom sitt ansvarsområde där inte styrelsen ska fatta det slutliga beslutet. 

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post