Sök

Organisation

KBAB:s organisation är uppbyggd av avdelningar och enheter inom olika verksamhetsområden. Nedan beskrivs organisationens uppbyggnad och vad de olika delarna jobbar med.

Avdelningar, enheter och chefer

KBAB:s organisation har fem avdelningar som leds av varsin avdelningschef. Avdelningscheferna lyder under vd och dessa utgör tillsammans företagets ledningsgrupp.

Bild1

Fastighetsutveckling

Avdelningens uppdrag är att planera och genomföra långsiktig och övergripande utveckling av fastighetsbeståndet med hänsyn taget till varje enskilt områdes specifika utvecklingsbehov samt med syfte att optimera värdeökning i enlighet med företagets strategier. Detta innefattar existerande fastighetsbestånd samt nyproduktion.

I uppdraget ingår även att utveckla ett nära samarbete med kommunen och externa parter samt föra dialog med kommunen rörande arbete kring detaljplaner etc. Dessutom innefattar uppdraget att ansvara för centrala hyresförhandlingar.

Marknad och kund

Avdelningens uppdrag är att marknadsföra och hyra ut hyresobjekt, stärka företagets varumärke och att stötta förvaltningen i att vårda kunder och hantera trygghetsfrågor.

Verksamhetsstöd

Avdelningens uppdrag är att leverera lednings- och verksamhetsstöd med hög kvalitet till hela bolaget. Det interna stödet innefattar både strategiskt och operativt stöd
inom företagsövergripande områden såsom ekonomi, IT och administration.

HR

Avdelningens uppdrag är att leverera företagsövergripande stöd med hög kvalitet inom hela HR-området. Det interna stödet innefattar både strategiskt ledningsstöd och operativt stöd till verksamheten/medarbetare. 

Fastighetsförvaltning

Avdelningens uppdrag är att förvalta företagets samtliga fastigheter och kunder samt att koordinera och hitta synergier med avdelningarna marknad och kund samt
fastighetsutveckling.

Avdelningen består av fyra enheter i form av tre fastighetsområden och en enhet för förvaltningsstöd:

Fastighetsområden och bovärdsteam

KBAB har tolv bovärdsteam som är indelade i fyra enheter: fastighetsområde 1, 2, 3 och 4. Bovärdsteamens uppdrag är att ta hand om hyresgästen från inflyttning till utflyttning och leverera en kvalitativt hög kundvård. De ska även hantera det löpande underhållet samt utföra reparationer i fastigheterna.

Varje fastighetsområde leds av en förvaltare som i sin tur lyder under chefen för fastighetsförvaltning. Uppdraget för varje fastighetsområde är att förvalta fastigheter och kunder inom enhetens ansvarsområde samt att koordinera och hitta synergier med övriga fastighetsområden och enheten drift och teknik. 

Förvaltningsstöd

Enhetens uppdrag är att stötta förvaltningen avseende underhåll och reparationer samt energianvändning. Enheten ska även säkerställa relevant expertis och kompetens inom definierade tekniska områden som exempelvis byggnadsvård, brandsäkerhet, rörmokeri, elarbeten, energifrågor, värme och ventilation. 

Styrelse

KBAB ingår i Karlstads Stadshus och KBAB:s styrelse är politiskt tillsatt. Till skillnad mot i kommunala nämnder har ledamöterna ett personligt ansvar för besluten som fattas för aktiebolagets framtid.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post